Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Kutiškių daugiafunkciame centre organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2015) bei įstaigos bendruomenės parengta ir nuolat atnaujinama ikimokyklinio ugdymosi programa „Pažinimo takučiu“. Ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas, atsižvelgiant į vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visumą bei jo ugdymosi pažangą, nusakančių 18 ugdymosi pasiekimų žingsnių augimą. Geri vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, laiduojantys sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi: fizinio aktyvumo ir kasdieninio gyvenimo įgūdžiai; savivokos ir savigarbos, emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir kontrolės; santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais; sakytinė ir rašytinė kalba; aplinkos pažinimas; skaičiavimas ir matavimas; estetinis suvokimas ir meninė raiška; iniciatyvumas ir atkaklumas; tyrinėjimas; problemų sprendimas; kūrybiškumas; mokėjimas mokytis.

 

Mokslo metai Kutiškių daugiafunkciame centre prasideda ir baigiasi vaikų pasiekimų vertinimu, kai pedagogai padedami ugdytinių tėvų ir pačių vaikų išsiaiškina, numato, kokių gebėjimų, patirčių, žinių stokoja kiekvienas vaikas, kokie gabumai ir talentai slypi jame. Tuomet atsižvelgiant į grupės vaikų savitumus – rengiamas kiekvienos grupės metinis ugdomosios veiklos planas, kuriame numatomos tematikos ir jų problematika, padėsiančios vaikams sėkmingai tobulėti bei siekti individualios ūgties patraukliais būdais. Remiantis metiniu ugdomosios veiklos planu, vaikų poreikiais ir šeimų lūkesčiais, planuose detalizuoja ugdomąją veiklą bei vertina vaikų daromą pažangą. Nuolatinis vaikų pažangos stebėjimas, ugdymosi turinio pritaikymas vaiko poreikiams leidžia optimizuoti ugdymąsi, sudaryti sąlygas vaiko asmenybės tobulėjimui ir suteikia džiugių potyrių.

Įstaigoje dirbantys pedagogai aktyvūs, iniciatyvūs, todėl kiekvienais metais vaikų ugdymąsi paįvairina įvairia projektine veikla. Tai ne tik grupių, įstaigos ar miesto projektai, tačiau ir respublikiniai bei tarptautiniai projektai, kurie skatina pedagogų mokymąsi, nuolatinį įstaigos veiklos tobulėjimą bei plečia vaikų akiratį naujomis, prasmingomis patirtimis.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Atnaujinta: 2023-02-21