Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

NAUJIENOS

Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. A-412 (8.2) „Dėl Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu pakeitimas   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/64a16541dc6111ecb1b39d276e924a5d?jfwid=-1ckeblmp36

 

dokumentas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO R.
KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE
„ŽIRNIUKAI“, „BITUTĖS“ IR „PELĖDŽIUKAI“

2022 m. d. Nr.
Radviliškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25
straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6
d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 4.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Radviliškio r.
Kutiškių daugiafunkcio centro ūkvedės, laikinai einančios direktoriaus pareigas 2022 m. sausio 31
d. raštą Nr. S-3 „Dėl infekcijos plitimą ribojančio režimo taikymo“, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2022 m. sausio 31 d.
raštą Nr. (6-21 16.1.17 Mr) 2-7731 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“:
1. Į s a k a u Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupėse
„Žirniukai“, „Bitutės“ ir „Pelėdžiukai“:
1.1. nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. vasario 11 d. paskelbti infekcijų plitimą ribojantį
režimą“;
1.2. nutraukti ugdymo procesą šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu.
2. Į p a r e i g o j u Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktorių:
2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Šiaulių departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą
mažinančių priemonių taikymo Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkciame centre;
2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro
darbuotojais, organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;
2.3. užtikrinti Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro patalpų valymą ir dezinfekciją,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis
dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai
galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir
dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai;
2.4. paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus (įtėvius,
globėjus), kitus suinteresuotus asmenis.
3. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                             Jolanta Margaitienė

.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KOMISIJOS, Į RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ

DIREKTORIAUS PAREIGYBE, SUDARYMO

Radviliškis 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. M-81-(2.5)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Sudarau konkurso komisiją pretendentams į Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybę atrinkti, kurį nurodau vykdyti 2021 m. gruodžio 9 d., 13.00 val.:

Komisijos pirmininkas – Laisvūnas Vaičiūnas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

Sekretorė – Žaneta Buniuvienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Nariai :

Aušra Jankauskienė, ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė;

Rasa Dagienė, Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos direktorė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė (atestuotas švietimo įstaigos vadovas).

Tatjana Ilikienė, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro auklėtoja (pedagogų atstovas);

Viorika Vaitkutė, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro bendruomenės tėvų atstovas;

Inga Liubeckienė, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro bendruomenės tėvų atstovas;

Vida Marcinkienė, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, mokyklos socialinių partnerių atstovė.

 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Simelis

 

naujasis koronavirusas. RVSB plakatas

kaip plauti rankas

Korona naujas

SAM lankstinukas

 

koron1

koron2

 

Komentarai negalimi