Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

UGDYMO PROGRAMOS

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi vadovaujantis įstaigos auklėtojų parengta „Kutiškių daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programa ir vaikų ugdymosi pasiekimų aprašu“,kuriam pritarta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-927. Programa skirta 1-3 m., 3-4 m., 4-5 m. 5-6 m. vaikams. 

Priešmokyklinis ugdymas (6m.vaikams) teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 patvirtinta „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“, 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 patvirtintu „Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-53 patvirtintu „Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu“

Vykdomų ugdymo programų turinys apima penkias kompetencijas:

-          sveikatos saugojimo;

-          socialinė;

-          pažinimo;

-          komunikavimo;

-          meninė.

 

TEIKIAMA  LOGOPEDO PAGALBA

Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba.

Logopedas – Skaistė Leviškienė.

Darbo laikas: I, II, III, IV  8.00 – 11.00 val.

Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Nustato ir įvertina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, nukreipia į PPT tarnybą.

Sudaro sutrikusio kalbėjimo ir kalbos ugdytinių sąrašą.

Sudaro ir derina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sąrašą.

Numato sutrikimų šalinimo būdus ir priemones.

Veda individualias ir grupines pratybas.

Konsultuoja ugdytinių tėvus ir pedagogus.

Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

  

DALYVAVIMAS PROGRAMOSE

 

Pienas vaikams.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1d.  įstaigoje vykdoma ES pieno programa ,,Pienas vaikams“.

Vieną kartą per savaitę kiekvienas lopšelio ir darželio grupę lankantis vaikas nemokamai gauna varškės sūrelį arba jogurtą.

Vaisių vartojimo skatinimas.

Nuo 2013m. rugsėjo 1 d. lopšelio ir darželio grupėje  vykdoma ES programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigoje“. Vaikai nemokamai gauna  vaisių.