Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

INFORMACIJA TĖVAMS

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ VASAROS LAIKOTARPIU

Dėl IU grupių darbo organizavimo 2022 m.  vasaros laikotarpiu

Dėl IUG darbo organizavimo vasaros laikotariu tvarkos aprašo patvirtinimo

 

PRIĖMIMAS

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-805.

Tėvai pateikia:

- nustatytos formos prašymą elektroniniu būdu arba raštu pasirinktos įstaigos vadovui;

- vaiko gimimo liudijimą;

- pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

- dokumentus įrodančius vaiko priėmimo į įstaigą be eilės ar pirmumo teisę;

- pažymą apie šeimos sudėtį ir socialinę padėtį;

- vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (gavus pranešimą apie priėmimą ).

Vaikai į įstaigą priimami direktoriaus įsakymu, pasirašoma priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes dvišalė sutartis, vaikai registruojami mokinių registre.

 

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

        Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

- mokestis už vienos dienos vaiko išlaikymą lopšelio grupėje – 2,10 Eur

- mokestis už vienos dienos vaiko išlaikymą darželio grupėje – 2,30 Eur

( 90 proc. skiriama maitinimo išlaidoms, 10 proc. – kitoms reikmėms)

 

Mokestis nemokamas, jeigu vaikas nelanko darželio:

- dėl ligostėvai (globėjai)ne vėliau kaip pirmą vaikoneatvykimo dieną praneša grupės auklėtojui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą dėl ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

- tėvų (globėjų) atostogų metu, pateikę darbovietės pažymą apie jų suteikimą;

- vieną nepertraukiamą laikotarpį vasaros mėnesiais, pateikus tėvų prašymą;

- vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga , pateikus tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

- vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

- vaikas nelanko švietimo įstaigos esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

- veikla nutraukiama vasaros laikotarpiui, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, epidemijos ir kitų nenumatytų aplinkybių.

 

Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu:

- šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 m., pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų 18-24 m. , kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus ugdymo įstaigos pažymą arba jiems išduotas neįgaliojo pažymėjimas;

- šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą.

- vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi dieniniame skyriuje arba vaiką augina vienas iš tėvų, yra išsituokę, vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu, neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

 

Tėvai už vaiko išlaikymą įstaigoje privalo susimokėti iki einamojo mėnesio 20 d.

internetu arba „Perlo“ terminale, pagal įstaigos išduotą kvitą.